slide3

"AN NGUYÊN - AN TÂM GỬI TRỌN NIỀM TIN"

slide4

"AN NGUYÊN - AN TÂM GỬI TRỌN NIỀM TIN"

Doanh nghiệp

Dịch vụ pháp lý doanh nghiệp

Các dịch vụ pháp lý liên quan đến doanh nghiệp bao gồm:

  • Thành lập doanh nghiệp;
  • Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
  • Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
  • Giải thể, phá sản doanh nghiệp;
  • Soạn thảo và hoàn thiện các quy chế quản trị nội bộ và điều lệ công ty, các quyết định, nghị quyết, biên bản nội bộ;
  • Tổ chức họp đại hội đồng cổ đông, họp hội đồng thành viên, hội đồng quản trị và thông qua các quyết định trong doanh nghiệp;
  • Thành lập chi nhánh, địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;
  • Thay đổi thành viên, cổ đông có yếu tố nước ngoài.